Search

 ใส่เรื่องที่ต้องการค้นหาแล้วคลิ๊ก Go

 

  Menu

  อ่านหนังสือ

 

ฟื้นฟูยามเช้า

ค้นคว้าเพิ่มเติม

บทเพลงสรรเสริญ


 สถิติวันนี้ 62 คน
 สถิติเมื่อวาน 29 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
762 คน
25464 คน
592838 คน
เริ่มเมื่อ 2009-11-26
 

 


 อำนาจกับการนอบน้อม
Authority and Submission - 权柄与顺服


อำนาจกับการนอบน้อม (ดาวน์โหลด MP3)  


คำชี้แจง
 

ตอนที่ 1 ความสำคัญของอำนาจตอนที่ 2 ตัวอย่างของการกบฏที่อยู่ในพันธสัญญาเดิม (1)


ตอนที่ 3 ตัวอย่างของการกบฏที่อยู่ในพันธสัญญาเดิม (2)


ตอนที่ 4 การรู้จักอำนาจของดาวิด
ตอนที่ 5 การนอบน้อมของพระบุตร


ตอนที่ 6 พระเจ้าทรงก่อตั้งอาณาจักรของพระองค์อย่างไร


ตอนที่ 7 พระเจ้าต้องการให้มนุษย์นอบน้อมต่อตัวแทนอำนาจ ระบบอำนาจที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้น


ตอนที่ 8 อำนาจของพระกาย


ตอนที่ 9 การสำแดงออกแห่งการกบฏของมนุษย์ (1)


ตอนที่ 10 การสำแดงออกแห่งการกบฏของมนุษย์ (2)


ตอนที่ 11 ขีดจำกัดที่ควรจะมีในการนอบ น้อมต่ออำนาจ


การงานของพระเจ้านั้นมาจากพระที่นั่งของพระเจ้า และพระที่นั่งของพระเจ้านั้นได้ตั้งอยู่บนอำนาจ การที่สรรพสิ่งถูกสร้างนั้นก็โดยอำนาจของพระเจ้าการคงไว้ของกฎต่างๆ บนโลกนี้ก็โดยอาศัยอำนาจ ดังนั้น พระคัมภีร์จึงกล่าวว่าพระเจ้าได้ทรงใช้พระคำแห่งอำนาจของพระองค์ผดุงสรรพสิ่งไว้ (ฮร.1:3ข) โดยมิได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงใช้ฤทธิ์เดชของพระองค์ผดุงสรรพสิ่งไว้ เพราะว่าอำนาจของพระเจ้าก็เป็นตัวแทนถึงพระองค์เอง ส่วนฤทธิ์เดชของพระเจ้าเป็นตัวแทนถึงการงานของพระองค์ ซึ่งถ้าผิดต่อฤทธิ์เดชนั้นยังได้รับการอภัยได้ง่าย แต่ถ้าผิดต่ออำนาจก็จะได้รับการอภัยไม่ง่ายเลย เพราะว่าการผิดต่ออำนาจก็คือการผิดต่อตัวพระเจ้าเอง ในจักรวาลนี้มีเพียงพระเจ้าที่เป็นอำนาจ ส่วนอำนาจอื่นๆ ในโลกนี้ล้วนเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดแจง อำนาจเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลนี้ ซึ่งไม่มีสักสิ่งเดียวสามารถชนะเหนืออำนาจได้ ดังนั้นถ้าหากเราทั้งหลายต้องการจะปรนนิบัติพระเจ้า ไม่รู้จักกับอำนาจของพระเจ้าก็ไม่ได้
สำหรับอำนาจในโลกนี้ เปาโลไม่เพียงแต่กล่าวว่าต่องนอบน้อมในด้านตรง แต่ยังได้กล่าวในด้านตรงข้ามว่า การต่อต้านอำนาจก็คือการต่อต้านต่อคำบัญชาของพระเจ้าเอง (รม.13:2) ถ้ามนุษย์ปฏิเสธตัวแทนอำนาจของพระเจ้าก็คือปฏิเสธอำนาจแห่งตัวของพระเจ้าเอง เพราะในพระคัมภีร์นั้นอำนาจมีเพียงลักษณะเดียว ไม่มีอำนาจใดที่ไม่ได้มาจากพระเจ้า ต่อต้านการปกครองก็คือต่อต้านพระเจ้า ตัวพระเจ้าเองจะไม่ทรงปล่อยปละละเลย พระองค์จะต้องลงโทษแก่ผู้ที่ต่อต้านนั้นอย่างแน่นอน เราไม่อาจก่อกบฏโดยที่ไม่ต้องถูกลงโทษ ดังนั้น เมื่อมนุษย์ต่อต้านต่ออำนาจก็คือความตาย ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถมีการเลือกสรรในเรื่องของอำนาจเลย