Search

 ใส่เรื่องที่ต้องการค้นหาแล้วคลิ๊ก Go

 

  Menu

  อ่านหนังสือ

 

ฟื้นฟูยามเช้า

ค้นคว้าเพิ่มเติม

บทเพลงสรรเสริญ


 สถิติวันนี้ 34 คน
 สถิติเมื่อวาน 72 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1157 คน
16224 คน
610538 คน
เริ่มเมื่อ 2009-11-26
 

 


 
ความลับลึกแห่งชีวิตมนุษย์
ท่านเคยสงสัยบ้างหรือไม่ว่า เหตุใดท่านจึงมีชีวิตอยู่ในโลกนี้? เป้าหมายของชีวิตท่านคืออะไร? เรามีกุญแจอยู่หกดอก ที่สามารถไขข้อลับลึกนี้ได้.
 
1. โครงการของพระเจ้า
พระเจ้าทรงปรารถนา ที่จะสำแดงตัวของพระองค์ผ่านมนุษย์ (รม.8:29) พระองค์จึงทรงเนรมิตสร้างมนุษย์ขึ้นมา ตามพระฉายาของพระองค์เอง (ยนซ.1:26) เพื่อพระประสงค์นี้ถุงมือถูกสร้างขึ้นตามลักษณะของมือ เพื่อจะบรรจุมือฉันใด มนุษย์ก็ถูกสร้างขึ้น ตามพระฉายาของพระเจ้า เพื่อจะบรรจุพระเจ้าฉันนั้น โดยการต้อนรับพระเจ้ามาเป็นเนื้อหา ที่บรรจุไว้ภายใน มนุษย์ก็จะสามารถสำแดงพระเจ้าได้ (2กธ.4:7).
 
2. มนุษย์
พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นภาชนะ เพื่อมาทำให้โครงการของพระองค์สำเร็จเป็นจริง (รม.9:21-24) ภาชนะนี้มีสามส่วนคือ ร่างกาย, จิต, และวิญญาณ (1ธซ.5:23) ร่างกายมีไว้ติดต่อและต้อนรับสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในโลกทางกายภาพจิตซึ่งเป็นส่วนของความนึกคิด มีไว้ติดต่อและต้อนรับสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในโลกฝ่ายจิต ขณะที่วิญญาณมนุษย์ ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ลึกที่สุดของมนุษย์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ติดต่อ และต้อนรับตัวของพระเจ้า (ยฮ.4:24) มนุษย์ไม่ได้ถูกเนรมิตสร้างไว้ เพื่อจะบรรจุอาหารไว้ในกระเพาะของเขา หรือเพื่อบรรจุความรู้ไว้ในสมองของเขา แต่เพื่อจะบรรจุพระเจ้าไว้ ในวิญญาณของเขา (อฟ.5:18).
 


3. การตกต่ำของมนุษย์
ทว่าขณะที่มนุษย์ยังไม่ได้ต้อนรับพระเจ้า ผู้เป็นชีวิตเข้าสู่วิญญาณของเขา ความบาปก็ได้เข้าสู่มนุษย์เสียก่อน (รม.5:12) ความบาปทำให้วิญญาณของเขาตาย (อฟ.2:1), ทำให้ความคิดของเขาเป็นศัตรูของพระเจ้า (กซ.1:21), และทำให้ร่างกายของเขา เปลี่ยนสภาพไปเป็นเนื้อหนังแห่งความบาป (ยนซ.6:3; รม.6:12) ดังนั้นความบาป จึงสร้างความเสียหายแก่ทั้งสามส่วนของมนุษย์ ทำให้เขาบาดหมาง และห่างเหินกับพระเจ้าเมื่ออยู่ในสภาพการณ์เช่นนี้ มนุษย์จึงไม่อาจต้อนรับพระเจ้าได้.
 


 
4. การไถ่ของพระคริสต์เพื่อการแจกจ่ายของพระเจ้า


ถึงกระนั้น การตกต่ำของมนุษย์ก็ไม่อาจยับยั้งพระเจ้า ในการทำให้โครงการดั้งเดิมของพระองค์ สำเร็จเป็นจริงได้ ในการทำให้โครงการของพระองค์ สำเร็จลุล่วงนั้น อันดับแรก พระเจ้าได้ทรงกลายเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ซึ่งมีพระนามว่า พระเยซูคริสต์ (ยฮ.1:1, 14) จากนั้นพระคริสต์ได้วายพระชนม์บนกางเขน เพื่อจะทรงไถ่มนุษย์ (อฟ.1:7) จึงได้ขจัดความบาปของเขาออกไป (ยฮ.1:29) และนำมนุษย์กลับมาหาพระเจ้า (อฟ.2:13)ในที่สุดพระองค์ก็ทรงกลายเป็นพระวิญญาณ ผู้ประทานชีวิตในการเป็นขึ้น (1กธ.15:45ข) เพื่อพระองค์จะสามารถนำชีวิต ที่อุดมสมบูรณ์อย่างหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ มาแจกจ่ายเข้าสู่วิญญาณของมนุษย์ (ยฮ.20:22, 3:6).
 
5. การบังเกิดใหม่ของมนุษย์
ในเมื่อพระคริสต์ ทรงกลายเป็นพระวิญญาณ ผู้ประทานชีวิตแล้ว บัดนี้มนุษย์ จึงสามารถต้อนรับชีวิตของพระเจ้า เข้าสู่วิญญาณของเขาได้ พระคัมภีร์เรียกเรื่องนี้ว่า "การบังเกิดใหม่" (1ปต.1:3; ยฮ.3:3)ถ้าจะต้อนรับชีวิตนี้ มนุษย์จะต้องกลับใจต่อพระเจ้า และเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า (กจ.20:21; 16:31).


ถ้าเราต้องการบังเกิดใหม่ เราแค่มาเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า ด้วยใจที่สุจริตและเปิดออก แล้วทูลพระองค์ว่า:
โอ พระเยซู ข้าพเจ้าเป็นคนบาป ข้าพเจ้าต้องการพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงตายเพื่อข้าพเจ้า โอ พระเยซู โปรดอภัยแก่ข้าพเจ้า ชำระข้าพเจ้าให้พ้นจากความบาปทั้งปวงของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตาย บัดนี้ ข้าพเจ้าขอต้อนรับพระองค์ มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด และเป็นชีวิตของข้าพเจ้า โปรดเสด็จเข้าสู่ข้าพเจ้า! โอ พระเยซู ข้าพเจ้าขอถวายตัวข้าพเจ้าแด่พระองค์ เพื่อพระประสงค์ของพระองค์.
 
6. ความรอดที่ครบสมบูรณ์ของพระเจ้า
หลังจากที่ผู้เชื่อคนหนึ่งได้บังเกิดใหม่แล้ว เขาจำเป็นต้องรับบัพติศมา (มก.16:16) จากนั้นพระเจ้าก็จะทรงเริ่มต้นขั้นตอน ที่จะต้องใช้เวลาตลอดทั้งชีวิต ในการแผ่ขยายตัวของพระองค์ จากวิญญาณของผู้เชื่อคนนั้น เข้าสู่จิตของเขา (อฟ.3:17) ขั้นตอนที่เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงนี้ (รม.12:2) ต้องได้รับความร่วมมือจากมนุษย์ (ฟป.2:12) ผู้เชื่อสามารถร่วมมือได้ โดยการยอมให้องค์พระผู้เป็นเจ้า แผ่ขยายเข้าสู่จิตของเขา จนกระทั่งความปรารถนา, ความนึกคิด, และการตัดสินใจทั้งหมดของเขา ได้กลายเป็นหนึ่งกับความปรารถนา, ความนึกคิด, และการตัดสินใจของพระคริสต์ในที่สุดเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา พระเจ้าก็จะทำให้ร่างกายของผู้เชื่อ ซาบซ่านไปด้วยชีวิตของพระองค์ อย่างสิ้นเชิงนี่คือขั้นตอนที่เรียกว่า การได้รับสง่าราศี (ฟป.3:21) เมื่อเป็นเช่นนี้แต่ละส่วนของเขา ก็จะไม่ว่างเปล่าหรือเสียหาย แต่มนุษย์ผู้นี้จะเติมเต็ม และซาบซ่านไปด้วยชีวิตของพระเจ้านี่คือความรอดที่ครบสมบูรณ์ของพระเจ้า!  เมื่อถึงตรงนี้ มนุษย์ผู้นี้ก็ได้สำแดงพระเจ้า และทำให้โครงการของพระเจ้าสำเร็จเป็นจริง!


หลังจากที่ได้ต้อนรับชีวิตนี้แล้ว ผู้เชื่อคนนี้ ก็ต้องไปร่วมการประชุมของคริสเตียน เพื่อจะได้รับการบำรุงเลี้ยง และการหล่อเลี้ยงด้วยชีวิตของพระเจ้า เพื่อให้เขาเติบโตและสุกงอมในชีวิตนี้ ขณะที่ผู้เชื่อคนนี้สามัคคีธรรม กับผู้เชื่อคนอื่นๆ ที่อยู่ในพระกายของพระคริสต์ เขาก็จะได้รับสุขความอุดมสมบูรณ์ แห่งการสถิตอยู่ของพระคริสต์.