Search

 ใส่เรื่องที่ต้องการค้นหาแล้วคลิ๊ก Go

 

  Menu

  อ่านหนังสือ

 

ฟื้นฟูยามเช้า

ค้นคว้าเพิ่มเติม

บทเพลงสรรเสริญ

 

 


 
ประสบการณ์แห่งชีวิต 
 

ประสบการณ์แห่งชีวิต ฟังแบบต่อเนื่อง(ตอนที่1-19 จบเล่ม)

ตอนที่1. บังเกิดใหม่  

 
ตอนที่2. สิ้นสุดอดีต 
 

ตอนที่3. การมอบถวาย 

ตอนที่4. การขจัดบาป 


ตอนที่ 5การจัดการโลก
ตอนที่ 6 การจัดการมโนธรรม 
 
 
ตอนที่ 7 นอบน้อมต่อการสั่งสอนของน้ำมันชโลม 
 


ตอนที่ 8
 
 
ตอนที่ 9

ตอนที่ 10

ตอนที่ 11


ตอนที่ 12


ตอนที่ 13


ตอนที่ 14


ตอนที่ 15


ตอนที่ 16


ตอนที่ 17


ตอนที่ 18


ตอนที่ 19


วิทเนส ลี


ประสบการณ์แห่งชีวิต
The Experience of Life - 生命的经历        ถึงแม้เราจะรู้ความปรารถนาและพระประสงค์ของพระเจ้าว่า พระองค์ต้องการจะได้มนุษย์กลุ่มหนึ่ง ให้มีแบบฉายาของพระองค์ สำแดงสง่าราศีของพระองค์ และมีอำนาจของพระองค์มาจัดการกับศัตรูของพระองค์ เพื่อที่จะให้พระองค์เองได้พักสงบชั่วนิรันดร์ แต่ว่าน้อยคนนักที่จะรู้ว่าความปรารถนา และพระประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี้ ต้องอาศัยชีวิตของพระองค์เองจึงจะสามารถบรรลุถึงได้ เกี่ยวกับชีวิตนี้ ซึ่งจะสามารถสำเร็จความปรารถนาของพระเจ้า จะทำความรู้จักและประสบการณ์อย่างไรนั้น ก็ยังมีน้อยคนที่ได้สัมผัส ฉะนั้นวิสุทธิชนในทุกวันนี้จึงอ่อนแอมากและเหมือนกับทารก มีผู้แสวงหามากมายแต่ผู้ที่พบกับหนทางชีวิตนั้นกลับมีน้อยนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยังมีคนมากมายที่เข้าใจผิดคิดว่า ความร้อนรน ความรู้ ฤทธิ์เดช กับของประทานต่างๆ เหล่านี้เป็นเรื่องราวของชีวิต
ขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับความต้องการที่อยู่ในวันเวลาแห่งวาระสุดท้าย ก็โดยอาศัยพี่น้องของเราได้นำเอาแนวทางของชีวิตที่อัศจรรย์และซ่อนเร้นอยู่เขียนออกมา เพื่อให้ผู้เชื่อส่วนใหญ่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ ถ้อยคำเหล่านี้สามารถกล่าวได้ว่า ได้รวบรวมเอาเนื้อหาที่เป็นแก่นแท้ของการรู้จักและการประสบกาณ์ของวิสุทธิชนถึง 2,000 ปี เอาไว้ รวมกับพี่น้องของเราที่ได้ผ่านการทดลองและประสบการณ์มาด้วยตัวเอง เป็นเวลา 30 ปี และเขียนเป็นหนังสือซึ่งเป็นการรวบยอดและเป็นหนังสือที่เลอเลิศที่สุด ซึ่งได้แบ่งเนื้อหาสาระออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกกล่าวถึงการรู้จักของชีวิต ซึ่งรวบรวมได้ 14 ประเด็นใหญ่ ได้กล่าวเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษและหลักการในการดำเนินเคลื่อนไหวต่างๆ ส่วนที่สองบรรยายประสบการณ์แห่งชีวิต รวบรวมได้ 19 หัวข้อ อธิบายถึงประสบการณ์ในแต่ละชั้น และเส้นทางในการแสวงหา ถ้าหากทำการแสวงหาและฝึกฝนเป็นหัวข้อไป ก็จะสามารถไปสู่ชั้นที่สูง และบรรลุถึงชีวิตสุกงอมอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น บทเรียนเหล่านี้ ได้นำเอาวิทยาศาสตร์แห่งชีวิตที่เกือบจะมองไม่เห็น และไม่สามารถสัมผัสได้มาแปรสภาพเป็นรูปธรรมแล้ว วิสุทธิชนที่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าและแสวงหาการเติบโตก้าวหน้าของชีวิต ไม่ควรไม่อ่าน

19 หัวข้อเกี่ยวกับชีวิตฝ่ายวิญญาณ 4 ชั้น

1. บังเกิดใหม่
2. สิ้นสุดอดีต
3. การมอบถวาย
4. การขจัดบาป
5. การขจัดฝ่ายโลก
6. การขจัดมโนธรรม
7. นอบน้อมต่อการสั่งสอนของน้ำมันชโลม
8.เข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้า
9. การขจัดเนื้อหนัง
10. การขจัดตัวตน
11. การขจัดธรรมชาติ
12.ต้อนรับการควบคุมสั่งสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์
13. การขจัดวิญญาณ
14. ได้รับการเติมเต็มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
15. รู้จักพระกาย
16. ทำความรู้จักกับการเสด็จสู่สวรรค์
17. ครองอำนาจ
18. การสู้รบฝ่ายวิญญาณ
19. เต็มด้วยขนาดของพะรคริสต์

             เราได้ดูแต่ละประเด็นเกี่ยวกับการรู้จักชีวิตไปแล้ว ตอนนี้โดยอาศัยการรู้จักเหล่านี้มาดูประสบการณ์แห่งชีวิต อาศัยตามประสบการณ์ของวิสุทธิชนตลอดทั้งยุค รวมกับแสงสว่างที่เรามองเห็นอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในช่วงปีเหล่านี้ ทำให้สามารถแบ่งประสบการณ์แห่งชีวิตออกเป็น 4 ชั้น และเรียงได้ 19 หัวข้อ
ทั้ง 4 ชั้นนี้ ตามประสบการณ์ของเราแล้วกล่าวได้ว่า ชั้นแรกสามารถเรียกเป็นชั้นได้รับความรอด ชั้นที่สองสามารถเรียกเป็นชั้นการฟื้นฟู ชั้นที่สามสามารถเรียกเป็นชั้นไม้กางเขน ชั้นที่สี่สามารถเรียกเป็นชั้นการสู้รบฝ่ายวิญญาณ แต่ถ้ากล่าวโดยความสัมพันธ์ของเรากับพระคริสต์แล้ว ชั้นแรกก็จะเรียกว่า อยู่ในพระคริสต์ ชั้นที่สองเรียกว่า อาศัยอยู่ในพระคริสต์ ชั้นที่สามเรียกว่า พระคริสต์อาศัยอยู่ภายในเรา ชั้นที่สี่เรียกว่า พระคริสต์เติบโตเป็นผู้ใหญ่อยู่ภายในเรา ประสบการณ์ 4 ชั้นนี้ ล้วนยึดถือตามความสัมพันธ์ของเรากับพระคริสต์
ในประเด็นแรกของการรู้จักชีวิตนั้นเราได้มองเห็นแล้วว่า ถึงแม้ว่าชีวิตคือตัวของพระเจ้าเอง แต่ว่าการที่พระเจ้าจะเป็นชีวิตของเรานั้น จำเป็นจะต้องอยู่ในพระคริสต์ ดังนั้น พระคัมภีร์จึงกล่าวว่า "พระคริสต์เป็นชีวิตของเรา" (กซ.3:4) ในเมื่อชีวิตก็คือพระคริสต์ เมื่อเราประสบการณ์ชีวิต ก็คือเราได้ประสบการณ์พระคริสต์นั่นเอง ฉะนั้นประสบการณ์แห่งชีวิตก็ล้วนกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระคริสต์ทั้งสิ้น
อีกเล่มที่ควรอ่านคู่กัน 
ทำความรู้จักกับชีวิต