Search

 ใส่เรื่องที่ต้องการค้นหาแล้วคลิ๊ก Go

 

  Menu

  อ่านหนังสือ

 

ฟื้นฟูยามเช้า

ค้นคว้าเพิ่มเติม

บทเพลงสรรเสริญ

 

 


 
เกี่ยวกับสองผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

       เราขอบพระคุณ องค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับ วอท์ชแมน นี และ วิทเนส ลี ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานของท่าน เพราะ[1]พันธกิจของทั้งสองท่าน ที่มีเพื่อพระกายของพระคริสต์ ได้นำพระพรมาให้แก่บุตรทั้งหลายของพระเจ้า ในทุกทวีปทั่วโลกมานานกว่า 80 ปีแล้วงานเขียนของทั้งคู่ ถูกแปลไปเป็นภาษาต่างๆ มากมาย บรรดาผู้ที่ได้อ่านหนังสือของท่าน ก็ได้สอบถามเข้ามาอย่างท่วมท้น เกี่ยวกับ วอท์ชแมน นี และ วิทเนส ลี ณ ที่นี่ เราจึงขอกล่าวถึงชีวิต และการงานของพี่น้องสองท่านนี้อย่างย่อๆ เพื่อเป็นการตอบคำถามเหล่านี้.
 
วอท์ชแมน นี
วอท์ชแมน นี ต้อนรับพระคริสต์ ในขณะที่ท่านมีอายุ 17 ปี พันธกิจของท่านเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ในท่ามกลางผู้เชื่อทั้งหลายที่มีการแสวงหามีคนมากมายที่ได้รับการช่วยเหลือ จากงานเขียนของท่าน ในเรื่องชีวิตฝ่ายวิญญาณ และความสัมพันธ์ระหว่างพระคริสต์ กับผู้ที่เชื่อพระองค์แต่ท่านยังมีพันธกิจที่มีความสำคัญ ไม่แพ้กันอีกด้านหนึ่ง ซึ่งผู้คนรู้จักกันไม่มากนัก นั่นคือภาคปฏิบัติของชีวิตคริสตจักร และการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์ พี่น้องนีได้เขียนหนังสือ เกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนและชีวิตคริสตจักร เอาไว้หลายเล่ม วอท์ชแมน นี เป็นของประทานที่องค์พระผู้เป็นเจ้า ประทานให้เพื่อเผยให้เห็นถึง การเปิดเผยที่อยู่ในพระคำของพระเจ้า จนตราบชั่วชีวิตของท่าน ท่านเสียชีวิตที่ประเทศจีน ในปี ค.ศ.1972 ในฐานะพยานบุคคลที่สัตย์ซื่อ ของพระเยซูคริสต์ หลังจากที่ได้ทนทุกข์อยู่ในเรือนจำ เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้ามานานถึง 20 ปี.
 
วิทเนส ลี
วิทเนส ลี เป็นผู้ร่วมงานที่ใกล้ชิด และได้รับความไว้วางใจมากที่สุดจาก วอท์ชแมน นี ในปี ค.ศ.1925 ขณะที่ท่านมีอายุ 19 ปี ท่านได้ประสบการณ์ต่อการบังเกิดใหม่ ฝ่ายวิญญาณที่เปี่ยมด้วยฤทธานุภาพ ท่านจึงได้ถวายตัว แด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ เพื่อจะปรนนิบัติพระองค์ ตั้งแต่นั้นมา ท่านก็เริ่มศึกษาพระคัมภีร์อย่างเข้มข้นเจ็ดปีแรกในชีวิตคริสเตียนของท่าน ท่านได้รับอิทธิพลจากคณะพี่น้อง แห่งพลีมัธอย่างมาก จากนั้นท่านได้พบกับ วอท์ชแมน นี และได้เป็นผู้ร่วมงานคนหนึ่ง ของพี่น้องนีในประเทศจีนเป็นเวลา 17 ปี จนถึงปี ค.ศ.1949 ขณะที่ประเทศจีนถูกญี่ปุ่นยึดครอง ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ท่านถูกพวกญี่ปุ่นคุมขังและต้องทนทุกข์ เพราะเหตุที่ท่านได้ปรนนิบัติ องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสัตย์ซื่อพันธกิจและการงานของผู้รับใช้ ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งสองท่านนี้ ได้นำการฟื้นฟูใหญ่ มาสู่ท่ามกลางคริสเตียนในประเทศจีน ส่งผลให้เกิดการเผยแพร่กิตติคุณ ไปทั่วประเทศ ตลอดจนการก่อสร้าง คริสตจักรขึ้นเป็นร้อยๆ แห่ง.
 
ในปี ค.ศ.1949 วอท์ชแมน นี ได้เรียกผู้ร่วมงานทั้งหมดของท่าน ซึ่งปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า อยู่ในประเทศจีนมาประชุมกัน และได้มอบหมายให้ วิทเนส ลี สานต่อพันธกิจ ออกไปนอกแผ่นดินใหญ่ โดยไปที่เกาะไต้หวัน ไม่กี่ปีต่อมา พระเจ้าก็ทรงอวยพระพรไต้หวัน และเอเชียอาคเนย์ จนมีการก่อตั้ง คริสตจักรขึ้นมาร้อยกว่าแห่ง.
 
ต้นทศวรรษ 1960 วิทเนส ลี ได้รับการนำพาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ให้ย้ายไปยังสหรัฐอเมริกาท่านได้ปฏิบัติพันธกิจ และทำการงานอยู่ที่นั่น เป็นเวลากว่า 35 ปี เพื่อให้บุตรทั้งหลายขององค์พระผู้เป็นเจ้า ได้รับประโยชน์ ท่านได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแอเนอไฮม์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1974 จนกระทั่งท่านได้ไปอยู่กับ องค์พระผู้เป็นเจ้าในเดือน มิถุนายน ค.ศ.1997ตลอดหลายปีที่ท่านทำงาน อยู่ในสหรัฐอเมริกานั้น ท่านได้จัดพิมพ์หนังสือออกมากว่า 300 เล่ม.
 
พันธกิจของ วิทเนส ลี นั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อคริสเตียนที่มีการแสวงหา ซึ่งปรารถนาที่จะรู้จัก และมีประสบการณ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ต่อความอุดมสมบูรณ์อันหาที่สุดไม่ได้ ของพระคริสต์ พันธกิจของพี่น้องลี ทำให้การเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่ในพระคัมภีร์ทั้งเล่มถูกเปิดออก และเผยให้เรารู้จักพระคริสต์ เพื่อการก่อสร้างคริสตจักร ซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ เป็นความบริบูรณ์ของพระองค์ ผู้เติมเต็มสารพัดในสารพัด ผู้เชื่อทุกคนควรมีส่วนในพันธกิจ แห่งการก่อสร้าง พระกายของพระคริสต์นี้ เพื่อพระกายจะได้ก่อสร้างตนเอง ขึ้นในความรัก เพราะมีเพียงเมื่อการก่อสร้างนี้ สำเร็จลุล่วงเท่านั้น จึงจะสนองพระประสงค์ ขององค์พระผู้เป็นเจ้า และทำให้พระทัยของพระองค์ อิ่มหนำได้.
 
ลักษณะเฉพาะที่สำคัญ ในพันธกิจของพี่น้องสองท่านนี้ คือการสอนหลักความจริง ตามพระคำอันบริสุทธิ์ที่อยู่ในพระคัมภีร์.
หลักความเชื่อที่สำคัญของวอท์ชแมน นี และ วิทเนส ลี สามารถนำมาเรียบเรียงเป็นประเด็นต่างๆ ได้พอสังเขปดังต่อไปนี้:

 
1 พระคัมภีร์เป็นการเปิดเผย อันศักดิ์สิทธิ์ที่ครบถ้วน ซึ่งไม่มีวันล่วงไป และเป็นลมปราณที่พระเจ้าระบายออก โดยที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงดลใจออกมาเป็นถ้อยคำ.
 
2 พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าตรีเอกภาพ ที่มีเพียงองค์เดียว - พระบิดา, พระบุตร, และพระวิญญาณบริสุทธิ์ - ซึ่งดำรงอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งยังดำรงอยู่ในกันและกัน ตั้งแต่นิรันดร์กาลก่อน จนถึงนิรันดร์กาลในอนาคต.
 
3 พระบุตรของพระเจ้า คือตัวของพระเจ้าเอง ทรงกลายเป็นเนื้อหนัง มาเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ที่มีนามว่าพระเยซู โดยเกิดจากมาเรีย ผู้เป็นหญิงพรหมจารี เพื่อพระองค์จะทรงเป็นพระผู้ไถ่ และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา.
 
4 พระเยซูผู้เป็นมนุษย์แท้ ทรงดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ 33 ปีครึ่ง เพื่อสำแดงพระเจ้าพระบิดา ให้มนุษย์ได้รู้จักพระองค์.
 
5 พระเยซู คือพระคริสต์ที่ได้รับการชโลมแต่งตั้ง จากพระเจ้า พร้อมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ทรงตายบนกางเขน เพื่อความบาปของเรา และทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์ เพื่อจะสำเร็จการไถ่เพื่อเรา.
 
6  หลังจากที่ทรงถูกฝังไว้สามวัน พระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นขึ้นมา จากท่ามกลางคนตาย และอีก 40 วันต่อมาก็ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ณ ที่นั่นพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนทั้งปวง.
 
7 หลังจากที่ได้เสด็จสู่สวรรค์แล้ว พระคริสต์ทรงเทพระวิญญาณของพระเจ้า ลงมาให้เหล่าอวัยวะที่พระองค์ทรงเลือกสรร ได้รับบัพติศมาเข้าสู่พระกายเดียววันนี้พระวิญญาณนี้ ทรงเคลื่อนไหวอยู่บนโลก เพื่อทำให้คนบาปสำนึกผิด, ให้พลไพร่ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร ได้บังเกิดใหม่โดยการประสาท ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่พวกเขา, อาศัยอยู่ภายในผู้เชื่อ ทั้งหลายของพระคริสต์ เพื่อการเติบโตในชีวิตของพวกเขา, และก่อสร้างพระกายของพระคริสต์ เพื่อการสำแดง ที่ครบสมบูรณ์ของพระองค์.
 
8 เมื่อสิ้นสุดยุคสมัยนี้ พระคริสต์จะเสด็จกลับมา รับผู้เชื่อทั้งหลายของพระองค์, พิพากษาโลก, ยึดครองแผ่นดินโลก, และก่อตั้งอาณาจักรที่นิรันดร์ของพระองค์.
 
เหล่าวิสุทธิชนที่มีชัยชนะ จะครองราชย์ร่วมกับพระคริสต์ อยู่ในอาณาจักรพันปี และผู้เชื่อในพระคริสต์ทุกคน จะมีส่วนร่วมในพระพรอันศักดิ์สิทธิ์ อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ ในฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ ไปตราบชั่วนิรันดร์.
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจกหนังสือ
หนังสือเล่มนี้ถูกแจกจ่ายในพื้นที่ของท่าน โดย Rhema Literature Distributorsซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีฐานที่ตั้งอยู่ที่เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกาหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวรรณกรรมคริสเตียนแจกฟรีเล่มอื่นๆ ของผู้เขียนสองท่านนี้ โปรดติดต่อได้จากที่อยู่ดังต่อไปนี้:
Rhema Literature Distributors                                Rhema Trust
P.O. Box 31651                                                     P.O. Box 2746
Seattle, WA 98103                                                Romford, RM7 1AX
U. S. A                                                              UNITED KINGDOM
Seattle@RhemaInc.org                                          London@RLDbooks.org
 
Rhema Trust                                                         Rhema Foundation
P.O. Box 8033                                                       P.O. Box 22
Head Post Office                                                  02-783 Warsaw 59
Bangalore 560 008                                                 POLAND
INDIA     Warsaw@RLDbooks.org