Search

 ใส่เรื่องที่ต้องการค้นหาแล้วคลิ๊ก Go

 

  Menu

  อ่านหนังสือ

 

ฟื้นฟูยามเช้า

ค้นคว้าเพิ่มเติม

บทเพลงสรรเสริญ


 สถิติวันนี้ 77 คน
 สถิติเมื่อวาน 29 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
777 คน
25479 คน
592853 คน
เริ่มเมื่อ 2009-11-26
 

 


 

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ ฉบับฟื้นฟู 
The New Testament Recovery Version- 新约恢复本圣经
ราคาเล่มละ 700 บาท จัดส่งทั่วประเทศไทยค่ะ

ตัวอย่าง หนังสือโรม 


ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา การแปลพระคัมภีร์ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไปแล้ว
ทุกฉบับที่มีการแปลใหม่ก็จะสืบทอดความรู้มาจากฉบับก่อน ๆ และเปิดหนทางให้กับฉบับอื่น ๆ ต่อไปใน
ภายภาคหน้า เมื่อฉบับที่ถูกแปลใหม่ได้รับการช่วยเหลือจากฉบับอื่น ๆ ที่ถูกแปลออกมาก่อนแล้วก็จะเกิด
ความก้าวหน้าต่อไป พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ฉบับฟื้นฟูได้เดินตามแบบอย่างในอดีตที่ฉบับแปลอื่น ๆ 
ได้วางไว้และยังได้อ้างอิงมาจากฉบับที่มีการแปลในอดีตเหล่านั้น พระคัมภีร์ฉบับนี้ไม่เพียงรวบรวมไว้ซึ่ง
บทเรียนที่ได้จากการตรวจสอบสิ่งที่ผู้อื่นได้กระทำไว้ นอกจากนี้ยังพยายามที่จะหลีกเลี่ยงอคติและข้อ
วินิจฉัยที่ไม่เที่ยงตรงซึ่งอยู่ในฉบับอื่น ๆ ด้วย พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟูที่ถูกจัดทำขึ้นโดยยึดฉบับอื่น ๆ เป็น
แนวทางนี้ได้พยายามที่จะเลือกสรรคำแปลที่ดีที่สุดสำหรับการเปิดเผยที่อยู่ในพระคำอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อ
ให้การเปิดเผยเหล่านี้ถูกชี้แจงออกมาเป็นภาษาของเราด้วยความเที่ยงตรงที่สุด
การแปลพระคัมภีร์ไม่เพียงขึ้นอยู่กับความเข้าใจในภาษาดั้งเดิมที่เพียงพอเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับ
ความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งมีต่อการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพระคัมภีร์อีกด้วย ตลอดหลายศตวรรษที่
ผ่านมา ความเข้าใจที่วิสุทธิชนมีต่อการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์นั้นย่อมมีพื้นฐานอยู่บนแสงสว่างที่เขาเหล่านั้น
ได้รับ และความเข้าใจเหล่านี้ก็มีการก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ การสรุปรวมของความเข้าใจเหล่านี้ได้กลายมาเป็น
พื้นฐานในการแปลข้อพระคัมภีร์และการเขียนคำอธิบายในหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นพระคัมภีร์และคำอธิบาย
ในพระคัมภีร์ฉบับนี้อาจถือได้ว่าเป็น “การสรุปรวบยอด” ของความเข้าใจในการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ที่
วิสุทธิชนทั่วโลกตลอดสองพันปีที่ผ่านมาได้บรรลุถึง เราหวังว่าพระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟูจะถ่ายทอดมรดกที่
เราได้รับมานี้ไปสู่ชนรุ่นหลังต่อไปในอนาคต
ในการแปลพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่นั้น เราต้องเลือกเอาสำเนาต้นฉบับภาษากรีกเท่าที่มีอยู่มา
เป็นพื้นฐาน โดยส่วนใหญ่แล้วพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ฉบับฟื้นฟูจะยึดตามเนื้อความภาษากรีกของ
Nestle–Aland ที่อยู่ใน Novum Testamentum Graece (ฉบับที่ 26) อย่างไรก็ดี ในการวินิจฉัยหา
เนื้อความดั้งเดิมของพระคัมภีร์แต่ละข้อ ผู้แปลพระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟูจะพิจารณาดูเนื้อความส่วนใหญ่ที่อยู่
ในบทและหนังสือเล่มนั้น ๆ ตลอดจนข้อพระคัมภีร์อื่น ๆ ในพันธสัญญาใหม่ที่มีความคล้ายคลึงกันอย่าง
รอบคอบ เนื่องจากไม่แน่เสมอไปว่า สำเนาต้นฉบับที่ถูกค้นพบล่าสุดหรือสำเนาต้นฉบับที่มีอายุเก่าแก่ที่
สุดนั้นจะเป็นฉบับที่เที่ยงตรงหรือเชื่อถือได้มากที่สุด ดังนั้นการเลือกใช้เนื้อความของข้อพระคัมภีร์ที่อยู่ใน
ฉบับฟื้นฟูโดยส่วนใหญ่นั้นจะยึดเอาหลักการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นมาเป็นพื้นฐาน ทั้งนี้หากมีการเลือกใช้
เนื้อความที่ไม่เหมือนกับเนื้อความของ Nestle–Aland ก็จะมีการระบุไว้ในคำอธิบายเป็นบางกรณี
ส่วนข้อความที่อยู่ในวงเล็บก้ามปูนั้นเป็นข้อความที่ไม่อยู่ในเนื้อความภาษากรีก แต่ผู้แปลได้เสริมเข้าไป
พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟูยังได้รวบรวมไว้ซึ่งผลจากการค้นคว้าที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความหมายของเนื้อ
ความในภาษาเดิม และพยายามที่จะใช้คำที่ตรงประเด็น, ง่ายต่อความเข้าใจ และอ่านรู้เรื่องมาอธิบายความ
หมายเหล่านี้ ในกรณีที่ไม่สามารถแปลความหมายของภาษากรีกซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมออกมาได้ตรง ๆ ก็จะ
มีการชี้แจงไว้ในคำอธิบาย
หัวข้อและโครงร่างของหนังสือแต่ละเล่มได้ยึดเอาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์มาเป็นพื้นฐาน
และได้แสดงถึงความหมายฝ่ายวิญญาณที่อยู่ในหนังสือแต่ละเล่ม คำอธิบายจะเน้นถึงการเปิดเผยในด้าน
หลักความจริง, แสงสว่างฝ่ายวิญญาณ และการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิต มากกว่าประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์ 
และตัวบุคคล. ข้อพระคัมภีร์อ้างอิงก็ไม่เพียงเชื่อมโยงกับข้อพระคัมภีร์ที่มีข้อความและข้อเท็จจริงที่คล้าย
คลึงกันเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยฝ่ายวิญญาณที่อยู่ในพระคัมภีร์อีกด้วย

พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู ราคาเล่มละ 700 บาท จัดส่งทั่วประเทศไทยค่ะ
มีจำหน่ายที่ ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา ถ.สุขุมวิท 103 ซ.อุดมสุข 58 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทร 0 2746 5778-9 แฟกซ์ 0 2746 5190 อีเมล์ gbr.thailand@gmail.com


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.319510694816257.56215.120222908078371&type=3


ห้องสมุดเปิดทุกวัน ส่วนหนังสืออื่นๆสามารถดูรายละเอียดได้ จากในนี้คะ 

ถ้าพี่น้องสนใจสามารถโทรไปคุยโอนเงิน แล้วให้เขาส่งทางไปรษณีย์ไปให้ก็ได้นะคะ โทร 02 746 5778-9


พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟูในภาษาอื่นๆ
http://lordsrecoveryinthailand.org/wizContent.asp?wizConID=120&txtmMenu_ID=98

ที่มาของพระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู
เว็บไซต์แนะนำสำหรับความเป็นมาในการแปลพระคัมภีร์ (ในภาษาอังกฤษ)

http://www.greatsite.com/timeline-english-bible-history/