Search

 ใส่เรื่องที่ต้องการค้นหาแล้วคลิ๊ก Go

 

  Menu

  อ่านหนังสือ

 

ฟื้นฟูยามเช้า

ค้นคว้าเพิ่มเติม

บทเพลงสรรเสริญ

 

 


 
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง

ไฟล์MP3 หนังสือพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง 
https://app.box.com/s/woam6ubuzsz05dsqtbxjwfqb54hw8ccw


 บทที่ 1 พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง - คำนำ 
 

บทที่ 2 ความดีงามของแผ่นดิน - มีความกว้างขวาง 
 

บทที่ 3 ความดีงามของแผ่นดิน - มีความสูงส่ง 
บทที่ 4 ความดีงามของแผ่นดิน - ความอุดมสมบูรณ์ซึ่งหาที่สุดไม่ได้ I. น้ำ
ตอนที่5 ความดีงามของแผ่นดิน ความอุดมสมบูรณ์ซึ่งหาที่สุดไม่ได้ อาหาร บทที่ 10 วิธีครอบครองแผ่นดินนั้น II. โดยเครื่องบูชา และกลุ่มปุโรหิต
 


บทที่ 11 วิธีครอบครองแผ่นดินนั้น III. โดยหลักการที่คอยกำกับ
 


บทที่ 12 วิธีครอบครองแผ่นดินนั้น IV. โดยการจัดตั้งเป็นกองทัพ
  

  บทที่ 13 วิธีครอบครองแผ่นดินนั้น V. ปัจจัยที่ต่อต้าน
 บทที่ 14 เข้าสู่แผ่นดินงาม
 


  บทที่ 15 ชีวิตในแผ่นดินงาม 
 

 บทที่ 16 ผลลัพธ์ของแผ่นดินงาม - พระวิหารกับเมือง  

เกี่ยวกับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้


 สารบัญ อารัมภบท
บทที่ 1 พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง - คำนำ 

บทที่ 2 ความดีงามของแผ่นดิน - มีความกว้างขวาง 

บทที่ 3 ความดีงามของแผ่นดิน - มีความสูงส่ง 
บทที่ 4 ความดีงามของแผ่นดิน - ความอุดมสมบูรณ์ซึ่งหาที่สุดไม่ได้ I. น้ำ
บทที่ 5 ความดีงามของแผ่นดิน - ความอุดมสมบูรณ์ซึ่งหาที่สุดไม่ได้ II. อาหาร (1) บทที่ 6 ความดีงามของแผ่นดิน - ความอุดมสมบูรณ์ซึ่งหาที่สุดไม่ได้ II. อาหาร (2) บทที่ 7 ความดีงามของแผ่นดิน - ความอุดมสมบูรณ์ซึ่งหาที่สุดไม่ได้ III. แร่ธาตุ (1) บทที่ 8 ความดีงามของแผ่นดิน - ความอุดมสมบูรณ์ซึ่งหาที่สุดไม่ได้ III. แร่ธาตุ (2) บทที่ 9 วิธีครอบครองแผ่นดินนั้น I. โดยลูกแกะ, มานา, หีบพันธสัญญา, และพลับพลา บทที่ 10 วิธีครอบครองแผ่นดินนั้น II. โดยเครื่องบูชา และกลุ่มปุโรหิต บทที่ 11 วิธีครอบครองแผ่นดินนั้น III. โดยหลักการที่คอยกำกับ บทที่ 12 วิธีครอบครองแผ่นดินนั้น IV. โดยการจัดตั้งเป็นกองทัพ บทที่ 13 วิธีครอบครองแผ่นดินนั้น V. ปัจจัยที่ต่อต้าน บทที่ 14 เข้าสู่แผ่นดินงาม บทที่ 15 ชีวิตในแผ่นดินงาม บทที่ 16 ผลลัพธ์ของแผ่นดินงาม - พระวิหารกับเมือง ผนวก เกี่ยวกับผู้เขียน

ตัวอย่าง พระคริสต์ผู้ครอบครองสรรพสิ่ง
บทที่15 การดำเนินชีวิตอยู่ในแผ่นดินงาม (ตอนท้าย)

 พี่น้องทั้งหลาย จงอ่านหนังสือพระบัญญัติ. ที่นี่ได้ตั้งกฎข้อบังคับสองประการ เกี่ยวกับการรับสุขพระคริสต์ในแผ่นดินนั้น เอาไว้อย่างชัดเจน. ประการแรก เป็นเรื่องของการรับสุข ผลผลิตของแผ่นดินงามอย่างเป็นส่วนตัว. ท่านสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา ตามที่ท่านพอใจ. กฎข้อบังคับอีกประการหนึ่งคือ ถ้าท่านอยากรับสุขผลผลิต ของแผ่นดินงามร่วมกับ พลไพร่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อเป็นการนมัสการ ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าแล้ว ท่านก็เลือกไม่ได้. ท่านไม่มีสิทธิ์ ทำตามความรักชอบของท่าน หรือทำตามที่สายตาของท่าน เห็นว่าถูกต้อง. ท่านต้องละทิ้งความคิดของตน และทูลด้วยความเกรงกลัวจนตัวสั่นว่า "ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า สถานที่ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้ อยู่ที่ไหน? โปรดให้ข้าพเจ้ารู้ว่า พระองค์ทรงตั้งพระนาม ของพระองค์ไว้ที่ใด? ที่ประทับของพระองค์อยู่ที่ไหน? ข้าพเจ้าจะไปที่นั่น." ณ ที่นั่น ท่านจะสามารถรับสุขพระคริสต์ ร่วมกับทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้า และร่วมกับพระเจ้าเอง ต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์.

ถ้าท่านทำเช่นนี้ ข้าพเจ้ารับประกันได้ว่า ท่านจะเป็นที่ชอบพระทัย ของพระเจ้าอย่างที่สุด. มิฉะนั้นท่านก็เป็นผู้ที่ต่อต้านพระองค์ โดยเพิ่มการแตกแยกท่ามกลางลูกๆ ของพระเจ้า. ท่านต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง. ข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านรับฟังถ้อยคำเหล่านี้. พระคริสต์ทรงบริบูรณ์, ทรงอุดมสมบูรณ์, และมีชีวิตชีวาอย่างยิ่ง! เราสามารถรับสุขพระองค์เมื่อไรก็ได้. นี่ไม่เพียงเป็นสิ่งที่พระองค์ ทรงยอมให้ทำได้เท่านั้น แต่การที่เราพยายามรับสุขพระองค์ ในทุกที่ซึ่งเราอยู่นั้น ยังเป็นเรื่องที่สมควรด้วย. แต่เราต้องจดจำกฎข้อบังคับพื้นฐาน ที่เข้มงวดว่า ถ้าเราจะรับสุขพระองค์ ร่วมกับพลไพร่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อเป็นการนมัสการพระองค์ ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้านั้น เราจะทำตามใจชอบไม่ได้. เราต้องมีความเกรงกลัว จนตัวสั่นในเรื่องนี้! พี่น้องทั้งหลาย ขณะนี้ท่านกำลังประชุมอยู่กับลูกๆ ของพระเจ้าในสถานที่ ซึ่งพระองค์ทรงกำหนดไว้ ในที่ซึ่งพระองค์ ทรงตั้งพระนามของพระองค์ไว้หรือไม่? ข้าพเจ้าขอแนะนำ ให้ท่านหยุดลงสักพัก เฝ้าหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้า และแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า. โปรดทูลขอให้พระองค์สำแดงแก่ท่าน ถึงสถานที่ซึ่งพระองค์ได้เลือกไว้ และทูลต่อพระองค์ว่า ท่านจะไปยังสถานที่นั้น. นี่คือหนทางที่ถูกต้อง ซึ่งเราจะแก้ปัญหาความแตกแยก ที่มีอยู่ท่ามกลางพลไพร่ของพระเจ้า ในทุกวันนี้ได้. ไม่มีทางอื่น. ขอให้พระองค์ ทรงเมตตาต่อเราทั้งหลาย. การดำเนินชีวิตในแผ่นดินงาม เป็นการดำเนินชีวิต ซึ่งเต็มด้วยการรับสุขพระคริสต์ ทั้งในด้านเฉพาะบุคคล และในด้านกลุ่มชน ร่วมกับพลไพร่ ขององค์พระผู้เป็นเจ้า. ขอให้เราขยันขันแข็ง และตรากตรำบนตัวพระองค์ ให้สองมือของเราเต็มไปด้วยพระองค์ จากนั้นก็มายังสถานที่ ซึ่งพระองค์ทรงตั้งไว้ มายังฐานแห่งความเป็นหนึ่งนั้น เพื่อจะรับสุขพระคริสต์ ผู้อุดมสมบูรณ์และมีสง่าราศีผู้นี้ ร่วมกับลูกๆ ของพระเจ้าและร่วมกับพระเจ้าเอง