Search

 ใส่เรื่องที่ต้องการค้นหาแล้วคลิ๊ก Go

 

  Menu

  อ่านหนังสือ

 

ฟื้นฟูยามเช้า

ค้นคว้าเพิ่มเติม

บทเพลงสรรเสริญ


 สถิติวันนี้ 106 คน
 สถิติเมื่อวาน 29 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
806 คน
25508 คน
592882 คน
เริ่มเมื่อ 2009-11-26
 

 


1 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

TRUTH

TRUTH

1.

1Tim.2:4Who desires all men to be saved and to come to the full knowledge of the truth.

1ติโมเธียว2:4 ผู้มีพระทัยประสงค์ให้ "คนทั้งปวงได้รับความรอด และให้รู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วน


2.

John17:17 Sanctify them in the truth; Your word is truth.

โยฮัน17:17 ขอโปรดแบ่งแยกเขาให้บริสุทธิ์ ด้วยหลักความจริง พระคำของพระองค์ก็คือหลักความจริง


3

John 8:32 And you shall know the truth, and the truth shall set you free.

โยฮัน8:32 และท่านทั้งหลายจะรู้จักหลักความจริง และหลักความจริงนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไท


4 

Eph.1:13In whom you also, having heard the word of the truth, the gospel of your salvation, in Him also believing, you were sealed with the Holy Spirit of the promise,

เอเฟโซ1:13ในพระองค์นั้น ครั้นท่านทั้งหลายได้ฟังหลักความจริง คือกิตติคุณซึ่งเป็นความรอดของท่าน และเมื่อท่านได้เชื่อในพระองค์แล้ว ท่านจึงได้รับการประทับตราหมายไว้ ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสัญญาไว้


5 

Col.1:5 Because of the hope laid up for you in the heavens, of which you heard before in the word of the truth of the gospel,

โกโลซาย1:5 โดยเหตุความหวังซึ่งสะสมไว้สำหรับท่านในสวรรค์ทั้งหลาย ซึ่งเมื่อก่อนท่านเคยได้ยินมาแล้วในพระคำแห่งหลักความจริงของกิตติคุณ


6

2Thes.2:13

But we ought to thank God always concerning you, brothers beloved of the Lord, because God chose you from the beginning unto salvation in sanctification of the Spirit and belief of the truth, 2เธซะโลนิเก2:13 แต่พี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราควรต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านทั้งหลายเสมอ เพราะว่าพระเจ้าจงเลือกสรรท่านทั้งหลายไว้ตั้งแต่เมื่อเดิมให้ได้รับความรอด โดยการแบ่งแยกบริสุทธิ์ของพระวิญญาณนั้นและโดยความเชื่อที่มีต่อหลักความจริง7

James1:18

He brought us forth by the word of truth, purposing that we might be a kind of firstfruits of His creatures. ยาโกโบ 1:18 เมื่อพระองค์ทรงตั้งพระทัยแล้ว จึงทรงให้กำเนิดแต่เราทั้งหลายโดยพระคำแห่งหลักความจริง เพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นผลสุกงอมรุ่นแรก ในท่ามกลางสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้น8

2Tim.2:15

Be diligent to present yourself approved to God, an unashamed workman, cutting straight the word of the truth. 2ติโมเธียว2:15 จงอุตสาห์แสดงตนให้เป็นที่รับรองของพระเจ้า เป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย อธิบายและแยกแยะคำแห่งหลักความจริงด้วยความเที่ยงตรง9

2Thes.2:10 And in all deceit of unrighteousness among those who are perishing, because they did not receive the love of the truth that they might be saved.

2เธซะโลนิเก 2:10และจะทำการหลอกลวงที่อธรรมทั้งปวงแก่คนเหล่านั้นที่จะพินาศ เพราะเขาทั้งหลายไม่ต้อนรับความรักที่มีต่อหลักความจริงเพื่อพวกเขาจะรอดได้

10

Prov.23:23 Buy truth, and do not sell it; Buy wisdom and instruction and understanding.สุภาษิต23:23


1Pet.1:22 Since you have purified your souls by your obedience to the truth unto unfeigned brotherly love, love one another from a pure heart fervently,

1เปโตร1:22 ในเมื่อท่านทั้งหลายได้ชำระจิตของตนโดยน้อมฟังหลักความจริงจนมีใจรักพวกพี่น้องด้วยความรักที่ไม่จอมปลอมแล้ว ท่านทั้งหลายก็จงรักซึ่งกันและกันด้วยความร้อนรนจากใจอันบริสุทธิ์


3John4 I have no greater joy than these things, that I hear that my children are walking in the truth.

3โยฮัน4ไม่มีอะไรที่จะทำให้ข้าพเจ้ามีความยินดีมากยิ่งกว่านี้ คือที่ข้าพเจ้าได้ยินว่าลูกทั้งหลายของข้าพเจ้าได้ดำเนินชีวิตในหลักความจริง


13

2Tim.3:17 That the man of God may be complete, fully equipped for every good work.

2ติโมเธียว3:17เพื่อคนของพระเจ้าจะเป็นผู้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ถูกเตรียมไว้พร้อมแล้วสำหรับการดีทุกอย่าง

14


1John1:6

If we say that we have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and are not practicing the truth; 1โยฮัน1:6

15

2Pet.1:12

Therefore I will be ready always to remind you concerning these things, even though you know them and have been established in the present truth. 2เปโตร1:12 เหตุฉะนั้น ถึงแม้ท่านทั้งหลายได้รู้สิ่งเหล่านี้ และได้ตั้งมั่นคงอยู่ในหลักความจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้แล้ว ข้าพเจ้าก็ยังคงต้องเตือนสติท่านทั้งหลายอยู่เสมอ


16

1Tim.3:15

But if I delay, I write that you may know how one ought to conduct himself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and base of the truth.1ติโมเธียว3:15แต่หากข้าพเจ้าจะล่าช้าไป ท่านก็ยังคงได้รู้ว่า ควรจะประพฤติอย่างไรในบ้านของพระเจ้า คือคริตจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ซึ่งเป็นเสาและฐานรากแห่งหลักความจริง